Renseikan Logo on Main background

Karate Bamboo             Aikido Bamboo             Jodo Bamboo
Follow us on
Like us on Facebook   Follow us on Twitter   Subscribe to our feed Blog Icon
 

Seitei Jodo Kata

Namitome Sensei & Nakaima Sensei

1. TSUKI ZUE
2. SUI GETSU
3. HISSAGE
4. SHAMEN
5. SAKAN
6. MONOMI
7. KASUMI
8. TACHI OTOSHI
9. RAI UCHI
10. SEIGAN
11. MIDAREDOME
12. RANAI

Explanations for the above Seitei Kata will follow soon.


 

Koryu Jodo Kata (Omote)

1. TACHI OTOSHI
2. TSUBA WARI
3. TSUKI ZUE
4. HISSAGE
5. SAKAN
6. UKAN
7. KASUMI
8. MONOMI
9. KASA NO SHITA
10. ICHI REI
11. NEYA NO UCHI
12. HOSO MICHI


Koryu Jodo Kata (Chudan)

1. ICHI RIKI
2. OSHI ZUME
3. MIDARE DOME
4. USHIRO ZUE ZEN / USHIRO ZUE GO
5. TAISHA
6. KENGOME
7. KIRI KAKE
8. SHIN SHIN
9. RAI UCHI
10. YOKOGIRI DOME
11. HARAI DOME
12. SEIGAN


Koryu Jodo Kata (RAN AI)

1. RAN AI ODACHI
2. RAN AI KODACHI


Koryu Jodo Kata (Kage)

1. TACHI OTOSHI
2. TSUBA WARI
3. TSUKI ZUE
4. HISSAGE
5. SAKAN
6. UKAN
7. KASUMI
8. MONOMI
9. KASA NO SHITA
10. ICHI REI ZEN / ICHI REI GO
11. NEYA NO UCHI ZEN / NEYA NO UCHI GO
12. HOSO MICHI


Koryu Jodo Kata (Samidare / Satsuki Ame)

1. ICHI MONJI
2. JU MONJI
3. KODACHI OTOSHI
4. MIJIN ZEN / MIJIN GO
5. GAN TSUBUSHI


Koryu Jodo Kata (Gohon No Midare)

1. TACHI OTOSHI NO MIDARE
2. SAKAN NO MIDARE
3. KENGOME NO MIDARE
4. KASUMI NO MIDARE
5. SHAMEN NO MIDARE


Koryu Jodo Kata (Okuden / Shiaikuchi)

1. SENGACHI
2. TSUKI DASHI
3. UCHI TSUKE
4. KOTE DOME
5. HIKI TSUTE
6. KOTE GARAMI
7. JUTTE
8. MIKAERI
9. AUN
10. UCHIWAKE
11. SUIGETSU
12. SAYU DOME


Koryu Jodo Kata (Hiden Gokui)

1. YAMIUCHI
2. YUMEMAKURA
3. MURAKUMO
4. INAZUMA
5. DOBO

Sign-up today and receive a FREE uniform with your paid membership
(Limited time offer. Conditions apply)

Call today to book your FREE trial class today
905 ­- 409-8883